Disclaimer TwanBeukersFotografie


Disclaimer Nederlands

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website, YouTube en Social Media kanalen van Twan Beukers Fotografie. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Twan Beukers Fotografie. Door gebruik van deze website, YouTube en Social Media kanalen verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site, social media kanalen en YouTube zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Twan Beukers Fotografie of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Twan Beukers Fotografie de op en via deze website, en social media kanalen aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website, social media kanalen en YouTube te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens

Twan Beukers Fotografie verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van het contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Twan Beukers Fotografie toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Twan Beukers Fotografie met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer en direct mail. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Twan Beukers Fotografie kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Twan Beukers Fotografie website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Informatie op de website
De informatie, foto's en video's die op of via deze website, social media accounts en YouTube worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Twan Beukers Fotografie staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Twan Beukers Fotografie is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Twan Beukers Fotografie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Twan Beukers Fotografie heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Twan Beukers Fotografie houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.


Disclaimer English

General

These terms of use apply to the website, YouTube and Social Media channels of Twan Beukers Photography. This website was created and is managed by Twan Beukers Photography. By using this website, YouTube and Social Media channels you agree to comply with and accept these terms of use.

Intellectual property rights

The texts, photos, software, names, trade and domain names, brands, logos and other components of this site, social media channels and Youtube are protected by intellectual rights and belong to Twan Beukers Photography or third parties. It is prohibited to store (other than necessary to view the website, social media channels and YouTube), reproduce, change the information offered on and via this website and social media channels without prior written consent from Twan Beukers Photography. , disclose, distribute or transmit, sell or otherwise transfer or grant any rights thereto to any third party.

Personal data

Twan Beukers Photography does not collect personal data unless it is provided on a voluntary basis. By filling in and sending the contact form, or by sending an e-mail, a visitor gives Twan Beukers Photography permission to store his or her personal data in a file of Twan Beukers Photography with a view to automated user profiling, customer management and direct mail. You have the right to inspect and possibly correct your personal data.

Non-Personal Information Collected Automatically

Twan Beukers Photography may collect data of a non-personal nature, such as browser type or IP address, the operating system you use or the domain name of the website through which you came to the Twan Beukers Photography website, or through which you leave it.

Information on the website
The information, photos and videos offered on or via this website, social media accounts and YouTube may contain imperfections of all kinds. Twan Beukers Photography does not guarantee the suitability, reliability, timeliness or accuracy of the information. The information is provided and displayed without warranty of any kind. Twan Beukers Photography is also not liable for possible viruses, if these should occur despite the precautions taken on the site. Twan Beukers Photography expressly reserves the right to change the information on the site at any time.

Links to other websites

This website may contain hyperlinks to websites or web pages of third parties and other parties, or refer to them in some other way. Twan Beukers Photography has no control over the content or other features of these websites or web pages and is in no way liable for their content or features. Placing links by Twan Beukers Photography in no way implies an implicit approval of the content of these websites or web pages.


Avis de non-responsabilité

Général

Ces conditions d'utilisation s'appliquent au site Web, à YouTube et aux canaux de médias sociaux de Twan Beukers Photography. Ce site Web a été créé et est géré par Twan Beukers Photography. En utilisant ce site Web, YouTube et les chaînes de médias sociaux, vous acceptez de vous conformer et d'accepter ces conditions d'utilisation.

Droits de propriété intellectuelle

Les textes, photos, logiciels, noms, noms commerciaux et de domaine, marques, logos et autres éléments composant ce site, les réseaux sociaux et Youtube sont protégés par des droits intellectuels et appartiennent à Twan Beukers Photography ou à des tiers. Il est interdit de stocker (autre que nécessaire pour afficher le site Web, les canaux de médias sociaux et YouTube) les informations proposées sur et via ce site Web et les canaux de médias sociaux sans le consentement écrit préalable de Twan Beukers Photography. , divulguer, distribuer ou transmettre, vendre ou autrement transférer ou concéder des droits y afférents à un tiers.

Données personnelles

Twan Beukers Photography ne collecte des données personnelles que si elles sont fournies sur une base volontaire. En remplissant et en envoyant le formulaire de contact, ou en envoyant un e-mail, un visiteur autorise Twan Beukers Photography à stocker ses données personnelles dans un fichier de Twan Beukers Photography à des fins de profilage automatisé des utilisateurs, de gestion de la clientèle et de publipostage. . Vous avez le droit de consulter et éventuellement de corriger vos données personnelles.

Informations non personnelles collectées automatiquement

Twan Beukers Photography peut collecter des données à caractère non personnel, telles que le type de navigateur ou l'adresse IP, le système d'exploitation que vous utilisez ou le nom de domaine du site Internet par lequel vous êtes arrivé sur le site Internet de Twan Beukers Photography, ou par lequel vous le quittez. .

Informations sur le site
Les informations, photos et vidéos proposées sur ou via ce site Internet, les comptes de réseaux sociaux et YouTube peuvent contenir des imperfections de toutes sortes. Twan Beukers Photography ne garantit pas la pertinence, la fiabilité, l'actualité ou l'exactitude des informations. Les informations sont fournies et présentées sans garantie d'aucune sorte. Twan Beukers Photography n'est pas non plus responsable d'éventuels virus, si ceux-ci devaient survenir malgré les précautions prises sur le site. Twan Beukers Photographie se réserve expressément le droit de modifier à tout moment les informations présentes sur le site.

Liens vers d'autres sites

Ce site Web peut contenir des hyperliens vers des sites Web ou des pages Web de tiers ou d'autres parties, ou y faire référence d'une autre manière. Twan Beukers Photography n'a aucun contrôle sur le contenu ou d'autres fonctionnalités de ces sites Web ou pages Web et n'est en aucun cas responsable de leur contenu ou de leurs fonctionnalités. La mise en place de liens par Twan Beukers Photography n'implique en aucun cas une approbation implicite du contenu de ces sites ou pages Web.